کارگاه مونته سوری

دکتر ماریا مونته سوری تمام تلاش خود را کرد تا با فراهم کردن وسیله های مختلف مهارت های کودکان را ارتقاء دهد . زیرا او معتقد بود اگر کودکان مجموعه ای از مهارت ها را کسب کنند می توانند با توان بیشتری در مسیر یادگیری قرار بگیرند . کودکان در کلاس مونته سوری با کمک ابزاری هدفمند ، سازمان یافته و مرحله بندی شده به مجموعه ای از مهارت های پایه دست می یابند . از جمله اصولی که ماریا مونته سوری پایه ی رویکرد خود را بر آنها بنا نهاد و در خانه ی کودک سلاله مورد توجه فراوان نیز می باشد حل مسئله ، آزادی و نظم کودکان و واقعی و طبیعی بودن ابزار کار کودکان می باشد . 

کودکانمان در کارگاه مونته سوری با چهار بخش : مهارت های زندگی (practical life) –حواس (sensorial) - ریاضیات (math) – فرهنگ (culture) آشنا می شوند .

« اهداف کارگاه مونته سوری »

مهارت های زندگی : شامل فعالیت هایی است که کودک را در انجام فعالیت های روزمره توانمند می کند در راستای آن عضلات ظریف بدن نیز توانمند می شود و دقت کودک افزایش می یابد.

حواس : فعالیت های مربوط به این بخش به روی حواس کودک (بینایی –شنوایی –بویایی –لامسه –چشایی) متمرکز است و حواس کودکان را تقویت می کند.

ریاضیات : در این قسمت با توجه به فعالیت ها و ابزار کودکان بخش عمده ای از ریاضیات را درک می کنند و علاوه بر آن نسبت به هندسه و هندسه ی فضایی آشنایی می شوند .

 فرهنگ : این بخش شامل تاریخ ، جغرافی ، گیاه شناسی ،جانور شناسی ،شناخت فضا ، شناخت بدن انسان می باشد که به کودکان در شناخت جهان اطرافشان کمک کرده و باعث افزایش اعتمادبه نفس در آنها می شود.