کارگاه ماتریس علمی

علوم فقط مجموعه ای از حقایق نیست بلکه حقایق بخشی از علوم هستند . کودکان با استفاده از حواس خود به مشاهده اشیا و حوادث می پردازند و در مشاهدات خود الگوها و روابطی را می جویند . علوم به تنهایی یک فعالیت نیست ، بلکه روشی برای انجام دادن یک فعالیت است و درون بسیاری از فعالیت های عادی روزمره که افراد انجام می دهند وجود دارد .

کنجکاوی بی پایان و مهارت های در حال رشد کودک ، انگیزه و ظرفیت لازم را برای بررسی و درک بهتر دنیای پیرامون به آنها می دهد . کنجکاوی در ذات کودکان نهفته است . اما آنها برای اینکه آنچه را که می بینند معنی کنند به کمک نیاز دارند .

در کلاس ماتریس علمی مربیان محیطی را برای کودکان فراهم کرده که سوال برانگیز ، لذت بخش و متناسب با سن و نیازشان باشد  و نیاز ذاتی آنها را به دانستن پاسخگو باشد . علاوه بر آن مهارت های پایه ای که در این کلاس تمرین می شود راه را برای کشف حقایق جهان در آینده برای کودکانمان تسهیل خواهد کرد .