کارگاه زبان دوم

با توجه به اهمیت بیش از اندازه ی دانستن زبان انگلیسی در دنیای جهانی شده ی امروز، توانایی فوق العاده ی کودکان برای یادگیری زبان و کسب صحیح معانی و تلفظ ها در سنین پایین، سپری کردن ساعاتی شیرین در محیطی شبیه به کلاس و در فضایی که در آن به زبان انگلیسی صحبت و بازی می شود ، برای فرزندانمان، ضروری به نظر می رسد. علاوه بر تمامی محسنات یادگیری زبان دوم که همه می دانیم ، مطالعات نشان داده است کودکانی که با بیش از یک زبان صحبت می‌کنند در حل مشکلات و خلاقیت فکری بهتر عمل می‌کنند و هم چنین هوشیاری ذهنی مورد نیاز برای تغییر بین دو زبان به توسعه مهارت‌ها در انواع فعالیت‌های ذهنی منجر می‌شود.

در خانه ی کودک سلاله مربی زبان انگلیسی ، به هیچ وجه به زبان فارسی صحبت نمی کند و در صورت نیاز، گاهی حتی فارسی نیز متوجه نمی شود و این خود باعث می شود کودکان بیشتر در معرض شنیدن زبان دوم قرار بگیرند و انگیزه ی آنها برای صحبت کردن به این زبان بیشتر شود .

« اهداف کلاس زبان »

ایجاد علاقه و تمایل برای یادگیری زبان انگلیسی در کودکان

با استفاده از برنامه هایی مانند بازی های متنوع فکری و حرکتی، نقاشی و ... محیط کلاس برای کودکان هیجان انگیز و جالب می شود و لذت ناشی از این گونه فعالیت ها موجب علاقه مندی کودکان به یادگیری زبان دوم می شود .

آشنایی با صداها، کلمات، لحن و لهجه ی صحیح زبان انگلیسی

با استفاده از منابع معتبر صوتی و تصویری متناسب با هر گروه سنی و حضور فعال مربی ، درک صحیحی از زبان انگلیسی در کودکان ایجاد می شود.

درک مفهوم و معنی کلمات و جملات کوتاه انگلیسی

مربی با استفاده از روش های تطبیقی، مانند تصویر و صدا ، نمایش و کلام و یا استفاده از خود شی در کلاس، مفاهیم و جملات بنیادی را به کودکان آموزش می دهد.

استفاده از دانسته های قبلی و صحبت به زبان انگلیسی.

پس از اطمینان از یادگیری اولیه، کودکان در فعالیت هایی مانند بازی و نمایش، توصیف محیط پیرامونی و .... از دانش خود در زمینه ی صحبت به زبان انگلیسی ، استفاده می کنند