کارگاه بازی های مهارتی

بازی ، زندگی کودک است. کودک با بازی می آموزد ، بزرگ می شود ، تجربه می کند ، اشتباه می کند، نوآوری می کند و سرانجام زندگی می کند.

 تمامی رویکردهای روان شناسی تاثیر بازی در شکوفایی و رشد جسمی و ذهنی و روحی کودکان را بسیار مهم ارزیابی می کنند . در کلاس بازی های مهارتی ، بازی ها به گونه ای انتخاب می شوند که بسته به توانایی کودک در او ایجاد حس نشاط و پیروزی نماید . بازی ها با هدف برد- برد تعریف شده و از حذف کودک به معنای باخت در بازیها پرهیز می شود .ر قابت در این بازیها به خاطر حذف دیگری نیست بلکه به واسطه درک مشارکت و کار گروهی می باشد و حضور همه افراد حاضر در بازی آن را زیباتر می کند.

« اهداف کلاس بازی های مهارتی »

رشد جسمى- حرکتی :

• تقويت سيستم هاضمه ، گردش خون ، سيستم تنفسى و ...

• تقویت ماهيچه هاى ريز و درشت

• تقویت مهارت در استفاده از ابزار

رشد ذهنی – شناختی :

• شكل گيري شبكه عصبى مغز

• افزايش مهارت يادگيرى

• پرورش خلاقيت و مهارتهاى خلاق

• تقويت قدرت حل مسئله

• شكوفايي خلاقيت

رشد عاطفی – اجتماعی :

• شناخت احساسات و مديريت آنها

• تقویت مهارت در تبادل احساس خوشايند و ناخوشایند

• تفويت مهارت هاي همكارى و مشاركت

• تقويت مهارتهاى زيست محيطى