کارگاه دنیای طراحان  

کودکان، مهندسان کوچکی هستند که می توانند به دقت، هر وسیله ای را برانداز و جزئیات آن را بررسی کنند. در دنیای طراحان ذهن کودکان به چالش کشیده شده و کودک از درون این چالش ها دنبال راه حل های مناسب می گردد. کودکان با کمک ابزار هایی مانند لگو، چوب و سایر سازه ها تلاش می کنند تا آنچه را در ذهن دارند عملی ساخته و به حل مسئله بپردازند. سازه های ساخته شده با جزئیات و دارای ایده است. اما لزوما آنچه که می سازند، مشاهده شده ی شما نیست چرا که آنها می دانند موتور سازه کجاست، بال هایش کجاست و چگونه عمل می کند!