بازی های مهارتی

بازی ، زندگی کودک است. کودک با بازی می آموزد ، بزرگ می شود ، تجربه می کند ، اشتباه می کند، نوآوری می کند و سرانجام زندگی می کند. تمامی رویکردهای روان شناسی تاثیر بازی در شکوفایی و رشد جسمی و ذهنی و روحی کودکان را بسیار مهم ارزیابی می کنند . در کلاس بازی های مهارتی ، بازی ها به گونه ای انتخاب می شوند که بسته به توانایی کودک در او ایجاد حس نشاط و پیروزی نماید . بازی ها با هدف برد- برد تعریف شده و از حذف کودک به معنای باخت در بازیها پرهیز می شود .ر قابت در این بازیها به خاطر حذف دیگری نیست بلکه به واسطه درک مشارکت و کار گروهی می باشد و حضور همه افراد حاضر در بازی آن را زیباتر می کند.

« اهداف کلاس بازی های مهارتی »

رشد جسمى- حرکتی :

·          تقويت سيستم هاضمه ،  گردش خون ، سيستم تنفسى و ...

·          تقویت ماهيچه هاى ريز و درشت

·         تقویت مهارت در  استفاده از ابزار

رشد ذهنی – شناختی :

·          شكل گيري شبكه عصبى مغز

·          افزايش مهارت يادگيرى

·          پرورش خلاقيت و مهارتهاى خلاق

·          تقويت قدرت حل مسئله

.          شكوفايي خلاقيت

رشد عاطفی – اجتماعی :

·         شناخت احساسات و مديريت آنها

·         تقویت مهارت در تبادل احساس خوشايند و ناخوشایند

·          تقويت مهارت هاي همكارى و مشاركت

·         تقويت مهارت هاى زيست محيطى