کارگاه تیزبین    

در دنیایی که تکنولوژی و فناوری رو به رشد است و بیشتر بازی های کودکان را وسایلی از قبیل کامپیوتر، تبلت، موبایل و ... تشکیل می دهد، با کودکانی پر از هیجانات کنترل نشده و با محیط هایی که به آنها اجازه تخلیه هیجاناتشان را نمی دهد، رو به رو هستیم. با کودکان زیر 6 سالی مواجه می شویم که اکثرا نمی توانند در یک فعالیت متمرکز بمانند. کارگاه تیزبین مجموعه فعالیت هایی را پوشش می دهد که در آن نیاز است کودک با دقت فراوان متمرکز شود و فعالیت هایی جهت هماهنگی چشم و دست، هماهنگی اعضای بدن، هماهنگی ذهن و بدن و اجرای دستور العمل های خاص انجام و پیگیری نماید.