کارگاه ماتریس ادبی 

نویسندگان حوزه کودک و نوجوان و هم چنین روانشناسان رشد بر این عقیده هم رای هستند که قصه ها برای کودکان فقط یک محرک روانی و شنیداری نیستند ، بلکه کارکردهای فراوان دیگری دارند که اگر اندک مدتی به دنیای کودکی خود سفر کنیم ، یاد و خاطره ی باقی مانده از زمان هایی که بزرگترهایمان برای سرگرم کردنمان به بیان داستان ها روی می آوردند مزایای قصه گویی را برای ما یادآور می شود . قصه بهترین وسیله برای فهم بزرگ ترین آثار ادبی و هنری است . قصه ها ، کودک را در راه کشف هویت و معنای زندگی خویش هدایت می کند و نیروی تخیل کودک را تغذیه و تقویت می کنند و ... .

در کلاس ماتریس ادبی مربیان ضمن بیان قصه ها و استفاده از شیوه های مختلف نقل داستان از قبیل نمایش عروسکی ، بازی با کارت های قصه و ...  مفاهیم پایه ی ادبیات و زبان فارسی را به کودکانمان می آموزند .

« اهداف کلاس ماتریس ادبی »

گوش دادن:

·        دقت در گوش دادن

·        درک پیام های کلامی و غیر کلامی

·        دریافت هسته ی اصلی کلام

·        ارتباط میان بخش های یک پیام

سخن گفتن:

·        به کارگیری فنون مناسب ارتباطی در سخن گفتن

·        حرکت از سخن خودمحور به گفت و گوی دوسویه

·        سخن گفتن در برابر جمع

خواندن :

·        درک پیام تصاویر (متوالی و غیر متوالی )

·        برقراری ارتباط میان بخش های مختلف تصاویر

نوشتن :

·        دوره کشی نوشتاری

·        وصل کردن نقطه چین ها و نقطه ها

·        ترسیم خطوط جهت دار و منظم از راست به چپ / افقی و عمودی