کارگاه ماتریس علمی

مهارت های پایه ریاضی دستاورد های کودک را در حوزه های مختلف رشدی پیش بینی می کند . این مباحث در کنار بازی و فعالیت های مفرح طراحی می شود تا در حین لذت از فعالیت ، مهارت ها نیز تمرین شود . تحقیقات روانشناسی یادگیری، بهترین روش برای آموزش ریاضی پیش از دبستان را استفاده از فعالیت های عملی می داند. از آنجا که کودکان سن پیش از دبستان هنوز به تفکر انتزاعی دست نیافته اند مفاهیم ریاضی را توسط آنچه می بینند، لمس می کنند و با آن بازی می کنند خواهند آموخت . در کلاس چرتکه ، مفاهیم پایه ی ریاضی در کنار بازی و فعالیت های مفرح به گونه ای طراحی شده است تا در حین لذت از فعالیت ها ، یادگیری عمیق تر و پایدارتر این مفاهیم صورت گیرد .

علوم فقط مجموعه ای از حقایق نیست بلکه حقایق بخشی از علوم هستند . کودکان با استفاده از حواس خود به مشاهده اشیا و حوادث می پردازند و در مشاهدات خود الگوها و روابطی را می جویند . علوم به تنهایی یک فعالیت نیست ، بلکه روشی برای انجام دادن یک فعالیت است و درون بسیاری از فعالیت های عادی روزمره که افراد انجام می دهند وجود دارد .

کنجکاوی بی پایان و مهارت های در حال رشد کودک ، انگیزه و ظرفیت لازم را برای بررسی و درک بهتر دنیای پیرامون به آنها می دهد . کنجکاوی در ذات کودکان نهفته است . اما آنها برای اینکه آنچه را که می بینند معنی کنند به کمک نیاز دارند .

در کلاس ماتریس علمی مربیان محیطی را برای کودکان فراهم کرده که سوال برانگیز ، لذت بخش و متناسب با سن و نیازشان باشد  و نیاز ذاتی آنها را به دانستن پاسخگو باشد . علاوه بر آن مهارت های پایه ای که در این کلاس تمرین می شود راه را برای کشف حقایق جهان در آینده برای کودکانمان تسهیل خواهد کرد .