کارگاه زنگوله

در معرض موسیقی قرار گرفتن و شركت فعال در خلق آن می‌تواند زندگی یك كودك را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت غنا بخشد و در او خلاقیت و شكوفایی برانگیزد. ارزش‌های فرهنگی را به وی منتقل كند و به رشد جسمانی، فكری و اجتماعی او كمك كند.  

رویکردهای بنیادین آموزش موسیقی در سلاله عبارتند از :

·        اتکاء بسیار بر موسیقی ِ خودی ؛ اعم از ملودی ها و سازها ، تئوری ها ، و رسوم و سنت ها و آئین های بومی و شهری ِ ایران زمین .

·        تأکید بر گروهی بودن ِ تمامی فعالیت ها در پرتو ِ فرهنگ ِ سازنده ی مشارکت .

·        بکارگیری اصول آموزش خلاق

·         هماهنگی دقیق و عملی ِ آموزش موسیقی ِ نوآموز با دیگر پدیده های آموزشی پیرامون ِ او مثل هنرهای تجسمی ( نقاشی ، حجم سازی و...) ، ادبیات فارسی و زبان دوم ( قدرت تکلم ، دایره ی لغات ، بیان عواطف ، اندیشه و...) ، مفاهیم ریاضی ( شمارش ، اندازه و...) ، مفاهیم علوم و ...

« اهداف کلاس زنگوله »

·        ارتقای زیباشناسی و سطح سلیقه ی موسیقایی .

·        توانایی بکارگیری دو دست بطور مجزا و کنترل شده در انجام حرکات موزون و تک نوازی و گروه نوازی

·         دستیابی به مهارت برقراری ِ ارتباط میان موسیقی ، خود ، پدیده ها و وقایع پیرامون .

·        نوآوری دراستفاده از بدن : پريدن، رژه، دست زدن، چرخيدن و ...

·        استفاده از موسيقی به عنوان راهی برای ابراز افکار ، عواطف و انرژی

·        افزایش حافظه و تمرکز

·        تقویت ادراک فضایی

·        افزایش دامنه لغات